TALLER DE TSUMAMI ZAIKU – NATSUKO KYOGURO. 2 y 9 de febrero.