TALLER DE TSUMAMI ZAIKU – NATSUKO KYOGURO. Marzo 2020